exit

Tap here if you want to get out of the page fast!

exit

Click here or press ESC Key for fast page exit!

Click the icon or press ESC Key for fast page exit!

got it

JOY – Journal of YOUth

EN (UA нижче)

We want to introduce you to JOY – Journal of YOUth – an extraordinary tool for personal exploration and development.

What is JOY?
In a world where diversity is our common wealth, JOY is not just an ordinary notebook, it is a guide on your own journey of self-discovery, it is a safe and loving space for all who believe they deserve respect.

No matter who you are – regardless of gender, sex, race, ethnicity, age, or where you come from – JOY encourages you to discover your authenticity and connect with yourself in a space of self-acceptance and self-worth.

What makes this journal so special?
Well, here’s your chance to engage in an engaging game of Truth or Dare – with yourself! Your name is confidently written on the front pages, and JOY promises not to glance or read what you write. It is only here to guide and encourage you to explore your more hidden thoughts, desires and dreams.

What do you find in the pages of this wonderful journal?
JOY comes with practical exercises for young people that will open your mental horizons, artistic mandalas that will stimulate your creativity and a space dedicated to personal development. JOY is a guide to the process of self-discovery, with challenges and questions designed to lead you to deep answers.

JOY is not just about words on paper; it’s about bringing you closer to yourself. Handwriting, like a unique fingerprint, becomes a way to express yourself authentically. In a world where everything seems replicable, this journal is a reminder that each individual is unique and valuable.

So, we invite you to download the JOY Journal and begin your journey to authenticity and personal fulfillment. Find out why it’s worth your time and attention. In every page, you will find a part of you and create a space where your uniqueness shines.

Download here:

____
This journal was created by Iulia Popa and Gabriela Hogea from the A.L.E.G. Association, with the financial support of their partner IRC.
Help us make similar materials. Donate here.


Ми хочемо представити вам JOY – Journal of YOUth – надзвичайний інструмент для особистих досліджень і розвитку.

Що таке JOY?
У світі, де різноманітність є нашим спільним багатством, JOY — це не просто звичайний блокнот, це путівник у вашій власній подорожі до самопізнання, це безпечне та повне любові місце для всіх, хто вважає, що заслуговує на повагу.

Незалежно від того, ким ви є – незалежно від статі, раси, етнічної приналежності, віку або місця походження – JOY заохочує вас відкрити свою автентичність і з’єднатися з собою в просторі самосприйняття та власної гідності.

Що робить цей журнал таким особливим?
Що ж, ось ваш шанс взяти участь у захоплюючій грі «Правда чи виклик» — із самим собою! Ваше ім’я впевнено написано на перших шпальтах, і JOY обіцяє не дивитися й не читати те, що ви пишете. Він тут лише для того, щоб направляти та заохочувати вас досліджувати свої приховані думки, бажання та мрії.

Що ви знаходите на сторінках цього чудового журналу?
JOY містить практичні вправи для молоді, які відкриють ваш розумовий горизонт, художні мандали, які стимулюватимуть вашу творчість, і простір, присвячений особистому розвитку. JOY — це путівник у процесі самопізнання, із викликами та запитаннями, розробленими, щоб привести вас до глибоких відповідей.

JOY – це не лише слова на папері; мова йде про те, щоб наблизити вас до самих себе. Почерк, як унікальний відбиток пальця, стає способом автентичного самовираження. У світі, де все здається повторюваним, цей щоденник є нагадуванням про те, що кожна людина є унікальною та цінною.

Отже, ми запрошуємо вас завантажити JOY Journal і розпочати свою подорож до автентичності та особистої реалізації. Дізнайтеся, чому це варте вашого часу та уваги. На кожній сторінці ви знайдете частину себе та створите простір, де ваша унікальність сяє.

Завантажте тут.

________
Цей журнал створили Юлія Попа та Габріела Хогеа з A.L.E.G. Асоціація за фінансової підтримки свого партнера IRC.

Допоможіть нам зробити подібні матеріали. Пожертвуйте тут.