exit

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Click pe iconiță sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

am înțeles

Retrospectiva Festivalului Egalității de Gen® 2022

RO (EN, UN below) 

În perioada 27-29 octombrie a avut loc ediția cu numărul XVII a Festivalului Egalității de Gen®, o ediție care și-a propus  și a reușit să reunească tineri români și refugiați din Sibiu sub semnul speranței pentru o viață lipsită de violență în care drepturile și șansele lor sunt respectate. Programul a inclus zece evenimente,  de la spectacole de teatru și concerte la ateliere creative și dezbateri.

Cea mai îndrăgită activitate a fost spectacolul de teatru forum de la Teatrul pentru Copii și Tineret Gong intitulat „Războiul schimbă vieți”, bazat pe un scenariu conceput și pus în scenă de liceeni din Sibiu, sub coordonarea Dorianei Tăut, lector la Facultatea de Litere și Arte – Departamentul de Teatru din cadrul ULBS. Piesa aduce în prim plan un moment de cumpănă din viața unor tineri din Ucraina, care o dată cu izbucnirea războiului s-au văzut puși în situația de a face una dintre cele mai grele alegeri: relația lor sau siguranța. La spectacol au participat și membri ai comunității ucrainene care au beneficiat de traducere simultană și au intervenit în cadrul forumului cu propuneri pentru schimbarea deznodământului.  „Tinerii au surprins foarte realist conflictele interioare cu care mulți dintre noi ne-am confruntat“ a remarcat vizibil emoționată una dintre participante la final. „Pentru noi ca ucraineni a fost impresionant să vedem atât de mult interes și înțelegere față de problemele noastre și vă mulțumim” a adăugat un alt spectator ucrainean. Atmosfera a fost destinsă la finalul spectacolului printr-un număr de street dance oferit de trupele Iron Kids și Baby Bones coordonate de Alexandru Svaricek.

Poveștile de viață ale unor femei și bărbați din Ucraina, din Basarabia și din Siria, care s-au reinventat și și-au construit un nou „acasă” la Sibiu, au fost în prim plan și la Biblioteca Vie, un atelier găzduit de Flow-Refugiu Urban. În cadrul evenimentului cărțile au fost oameni care și-au împărtășit experiențe proprii sau de familie. Despre migranți și refugiați, traume și drepturi s-a discutat și în cadrului unei dezbateri la Biblioteca Județeană ASTRA la care au participat Fauzia Rehejeh, fondatoarea Centrului Cultural Arab din Sibiu și Irina Costache, directoarea biroului din Romania a organizației americane pentru ajutor umanitar CORE – Community Organized Relief Effort, fundație prezidată de actorul Sean Penn.

Tot la Biblioteca Județeană ASTRA, tinerii din Generația Z au discutat despre modul cum se manifestă inegalitățile și dezechilibrele de putere în comunitățile lor, evidențiind fenomene precum revenge porn (distribuirea în mediul online a unor imagini explicit sexuale, fără acordul persoanei în cauză, de obicei ca răzbunare), body shaming (adresarea de comentarii umilitoare la adresa cuiva privind aspectul său fizic) și modul cum ele afectează fetele, dar și băieții. Un atelier pe tema relațiilor sănătoase care a avut-o ca invitată pe Silvia Guță de la In a Relationship a abordat de asemenea tema prevenirii violenței de gen la adolescenți. Oportunități de finanțare europeană pentru proiecte care promovează valorile Uniunii Europene și drepturile omului au făcut subiectul unei prezentări din partea Punctului de contact de la Ministerul Culturii pentru Programul Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori (CEDV).

Mesajele tinerilor participanți la această ediție a festivalului pot fi încă văzute de sibieni la Ziarul Orizontal de lângă Teatrul Național Radu Stanca, la invitația artistului Dan Perjovschi. Detalii despre festival și activitatea A.L.E.G. vă invităm să accesați pe www.aleg-romania.eu și pe pagina de Facebook a Festivalului Egalității de Gen

 

Festivalul Egalității de Gen® este o campanie anuală care aduce mai aproape de comunitate o alternativă pozitivă la relațiile inegale de putere care produc nedreptate, abuz și discriminare, organizată de către Asociația A.L.E.G. (www.aleg-romania.eu). Ediția de anul acesta este susținută de către Global Fund for Children și Fondation de France.


EN:

Retrospective of the Gender Equality Festival® 2022

October 31, 2022

Between October 27 and 29, the XVII edition of the Gender Equality Festival® took place, an edition that set out and succeeded in bringing together young Romanians and refugees from Sibiu under the sign of hope for a life free of violence in which the rights and their chances are respected. The program included ten events, from theater performances and concerts to creative workshops and debates.

The most beloved activity was the forum theater show from the Teatrul pentru Copii și Tineret Gong entitled „War changes lives”, based on a scenario designed and staged by high school students from Sibiu, under the coordination of Doriana Tăut, lecturer at the Faculty of Letters and Arts – Department of Theater within ULBS.The play brings to the fore a moment of balance in the lives of young people from Ukraine, who, with the outbreak of the war, found themselves in the situation of making one of the hardest choices: their relationship or their safety. The performance was also attended by members of the Ukrainian community who benefited from simultaneous translation and intervened in the forum with proposals for changing the outcome. „The young people very realistically captured the inner conflicts that many of us have faced,” remarked one of the participants visibly moved at the end. „It was impressive for us as Ukrainians to see so much interest and understanding of our problems and we thank you,” added another Ukrainian viewer. The atmosphere was relaxed at the end of the show with a street dance number offered by the Iron Kids and Baby Bones dance groups coordinated by Alexandru Svaricek.

The life stories of women and men from Ukraine, Bessarabia and Syria, who reinvented themselves and built a new „home” in Sibiu, were also in the foreground at The Living library, a workshop hosted by Flow – Refugiu urban. In the event the books were people who shared their own or their family’s experiences. Migrants and refugees, trauma and rights were also discussed during a debate at Biblioteca Județeană ASTRA attended by Fauzia Rehejeh, founder of the Arab Cultural Center in Sibiu and Irina Costache, director of the Romanian office of the American humanitarian aid organization CORE – Community Organized Relief Effort, a foundation chaired by actor Sean Penn.

Also at Biblioteca Județeană ASTRA, the young people from Generation Z discussed how inequalities and power imbalances manifest in their communities, highlighting phenomena such as revenge porn (the distribution of sexually explicit images online, without the consent of the person concerned, usually as revenge), body shaming (making humiliating comments about someone’s physical appearance) and how it affects girls as well as boys. A workshop on the topic of healthy relationships to which Silvia Guță from In a relationship was invited also addressed the topic of preventing gender-based violence among teenagers. European funding opportunities for projects that promote European Union values and human rights were the subject of a presentation by the Contact Point within the Ministry of Culture for the Citizens, Equality, Rights and Values Program (CEDV).

The messages of the young participants in this edition of the festival can still be seen by the people of Sibiu at Ziarul Orizontal near the Teatrul Național Radu Stanca, at the invitation of the artist Dan Perjovschi. Details about the festival and the activity of A.L.E.G. we invite you to access www.aleg-romania.eu and the Facebook page of the Gender Equality Festival.

The Gender Equality Festival® is an annual campaign that brings closer to the community a positive alternative to the unequal power relations that produce injustice, abuse and discrimination, organized by the A.L.E.G. Association. (www.aleg-romania.eu). This year’s edition is supported by Global Fund for Children and Fondation de France.


UA:

Ретроспектива Фестивалю гендерної рівності® 2022

31 жовтня 2022 р

З 27 по 29 жовтня відбувся XVII Фестиваль гендерної рівності®, який мав на меті та зумів об’єднати молодих румунів та біженців із Сібіу під знаком надії на життя без насильства, в якому права та їхні шанси поважаються. У програмі було десять подій: від театральних вистав і концертів до творчих майстерень і дебатів.

Найулюбленішим заходом стала вистава форум-театру від Teatrul pentru Copii și Tineret Gong під назвою «Війна змінює життя» за сценарієм, розробленим і поставленим учнями середньої школи з Сібіу під керівництвом Доріани Таут, викладача факультету Література та мистецтвa – театральнoro факультет y УЛБС. П’єса висвітлює момент рівноваги в житті молодих людей з України, які з початком війни опинилися перед одним із найважчих виборів: стосунки чи безпека. Виставу також відвідали члени української громади, які скористалися синхронним перекладом і виступили на форумі з пропозиціями щодо зміни результату. «Молоді люди дуже реалістично передали ті внутрішні конфлікти, з якими стикалися багато хто з нас», – помітно зворушений, наприкінці зауважив один із учасників. «Ми, українці, були вражені, побачивши стільки інтересу та розуміння наших проблем, і ми вдячні вам», — додав інший український глядач. Hаприкінці шоу aтмосфера була розслаблена  з номером вуличного танцю, запропонованим танцювальними групами Iron Kids і Baby Bones під керівництвом Александру Сваричека.

Життєві історії жінок і чоловіків з України, Бессарабії та Сирії, які переосмислили себе та побудували новий «дім» у Сібіу, також були на передньому плані нy живій бібліотеці, майстерні, організованій Flow – Refugiu urban. книгами були люди, які поділилися власним досвідом або досвідом своєї родини. мігранти та біженці, травми та права також обговорювалися під час дебатів у Biblioteca Județeană ASTRA, на яких були присутні Фаузія Рехеджех, засновник Арабського культурного центру в Сібіу та Ірина Костаке, директор румунського офісу американської гуманітарної організації CORE – Community Organized Relief Effort, фонд, очолюваний актором Шоном Пенном.

Також у Biblioteca Județeană ASTRA молоді люди з покоління Z обговорили, як нерівність і дисбаланс влади проявляються в їхніх громадах, підкресливши такі явища, як порно помста (розповсюдження відверто сексуальних зображень онлайн без згоди відповідної особи, як правило, як помста). , ганьба за тілом (принизливі коментарі щодо чиєїсь зовнішності) і те, як це впливає як на дівчат, так і на хлопців. Воркшоп на тему здорових стосунків, на який була запрошена Сільвія Ґуце з In a relationship, також торкався теми запобігання гендерному насильству серед підлітків. Можливості європейського фінансування для проектів, які сприяють цінностям Європейського Союзу та правам людини, були предметом презентації Контактного пункту Міністерства культури для Програми громадян, рівності, прав і цінностей (CEDV).

Послання молодих учасників цього випуску фестивалю все ще можуть побачити жителі Сібіу в Ziarul Orizontal біля Teatrul Național Radu Stanca на запрошення художника Дана Пержовскі. Щоб дізнатися більше про фестиваль та діяльність A.L.E.G. ми запрошуємо вас відвідати www.aleg-romania.eu та сторінку фестивалю гендерної рівності у Facebook.

Фестиваль ґендерної рівності® — це щорічна кампанія, якy організовує A.L.E.G., щоб представити суспільству позитивну альтернативу нерівним відносинам влади, які породжують несправедливість, зловживання та дискримінацію. Асоціація. (www.aleg-romania.eu). Цього року видання відбувається за підтримки Global Fund for Children та Fondation de France.