exit

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Click pe iconiță sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

am înțeles

Festivalul Egalității de Gen® 2022 | Ediția XVII

27-29 Octombrie 2022

RO (EN, UA below)

Festivalul Egalității de Gen – ediția cu numărul XVII – se încăpățânează să stea sub semnul speranței și vă provoacă la conversații despre ce înseamnă o viață pașnică și cum ne-o construim. Asaltați de realități noi marcate de război și toate consecințele lui, cum facem să rezistăm tentației egoismului și să rămânem umani?

Festivalul Egalității de Gen este o campanie de conștientizare adresată în primul rând tinerilor pentru a-i ajuta să se împrietenească cu concepte precum drepturile omului și drepturile femeilor și să vadă dincolo de stereotipuri și prejudecăți. Gândit cu și pentru tineri, festivalul din acest an va aborda teme precum refugiați și migrație – cum ne-am dori să fim tratați când trăim departe de casă – și va analiza ce inegalități se adâncesc în umbra războiului și cum le putem contracara.

Peste vară, echipa A.L.E.G. a pregătit 20 de voluntari pe tema drepturilor egale și non-violenței. Într-un schimb de experiență cu tineri ucraineni, voluntarii au creat un scenariu pentru o piesă de teatru cu titlul “Războiul schimbă vieți”, pe care o vor pune în scenă la Teatrul Gong, în cadrul unui eveniment de teatru forum, la care publicul se poate implica în schimbarea deznodământului. Evenimentul va fi un prilej de interacțiune cu comunitatea ucraineană din Sibiu și totodată o ocazie de a înțelege mai bine presiunile sub care oamenii iau decizii în situații de criză.

Tot pe tema speranței în vremuri tulburi vom scrie mesaje împreună cu tinerii la Ziarul Orizontal, cu susținerea artistului Dan Perjovski, vom dezbate cum arată inegalitățile pentru Generația Z, vom vorbi despre oportunități de finanțare europeană oferite de programul Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori 2021 – 2027, dar și despre cum putem contribui noi la o lume mai pașnică.

Vă așteptăm alături de noi și anul acesta. Mai jos puteți găsi programul detaliat:

Ziua 1 | 27 oct | Joi
15:00 – 17:00 | Cum arată (in)egalitatatile pentru GenZ? | Biblioteca Județeană ASTRA
*Înscrieri aici 

17:30 – 18:00 | Ziarul Orizontal | Dan Perjovschi
*Detalii aici

18:30 – 20:00 | The challenge of living peacefully| Facebook LIVE (EN)
*Detalii aici

Ziua 2 | 28 oct | Vineri
18:00 -20:00 | Războiul schimbă vieți: Spectacol de Teatru Forum și dans (traducere RO-UA)
În încheiere Iron Kids & Baby Bones, sub coordonarea lui Alexandru Svaricek | Teatrul pentru copii și tineret Gong
*Detalii și rezervări aici

Ziua 3 | 29 oct | Sâmbătă
11:00 – 13:00 | Biblioteca vie | cafeneaua FLOW Refugiu urban
*Înscrieri aici

14:00 – 15:00 | Accesarea de fonduri europene (CEDV) | Biblioteca Județeană ASTRA
*Înscrieri aici

14:00 – 16:00 | Relații sănătoase |ONLINE în parteneriat cu In a Relationship, ONLINE
*Înscrieri aici

16:00 – 18:00 | Migranți și refugiați. Traume și drepturi | Biblioteca Județeană ASTRA (traducere RO-UA)
*Înscrieri aici

19:00 | Concert | cafeneaua FLOW Refugiu urban
*Detalii aici

Festivalul Egalității de Gen® este o campanie anuală care aduce mai aproape de comunitate o alternativă pozitivă la relațiile inegale de putere care produc nedreptate, abuz și discriminare, organizată de către Asociația A.L.E.G. (www.aleg-romania.eu). Ediția de anul acesta este susținută de către Global Fund for Children și Fondation de France.


EN

27th-29th of October

The Gender Equality Festival – the 17th edition – stubbornly insists on staying under the sign of hope and challenges you to engage in conversations about what a peaceful life means and how we build it. Assaulted by new realities marked by war and all its consequences, how do we resist the temptation of selfishness and remain human?

The Gender Equality Festival is an awareness campaign addressed primarily to young people to help them become familiar with concepts such as human rights and women’s rights and to see beyond stereotypes and prejudices. Designed with and for young people, this year’s festival will approach themes such as refugees and migration – how we would like to be treated when we live far from home – and will analyze what inequalities are deepening in the shadow of war and how we can counter them.  

Over the summer, the A.L.E.G. team trained 20 volunteers on equal rights and non-violence. In an exchange of experience with young Ukrainians, the volunteers created a script for a play entitled “War Changes Lives”, which they will stage at the Gong Theatre, as part of a forum theater event, where the audience can be involved in changing the outcome. The event will be an opportunity to interact with the Ukrainian community from Sibiu and at the same time a chance to better understand the pressures under which people make decisions in crisis situations.

Also on the topic of hope in troubled times, together with young people we will write messages at Ziarul Orizontal, with the support of the artist Dan Perjovski, we will debate what inequalities look like for Generation Z, we will talk about European funding opportunities offered by the Citizens, Equality, Rights and Values 2021-2027 program, but also about how we can contribute to a more peaceful world.
We would be happy to see you this year. Below you can find the detailed program:

Day 1 | 27 Oct | Thursday
15:00 – 17:00 | What do (in)equalities look like for GenZ? |ASTRA Library
*Register here

17:30 – 18:00 | 
The Horizontal Newspaper |Dan Perjovschi
*Details here

18:30 – 20:00 |
The challenge of living peacefully |Facebook LIVE
*Details here

Day 2 |
28 Oct | Friday
18:00 -20:00 | War changes lives: Forum Theatre and dance performance (RO-UA translation)
Followed by Iron Kids & Baby Bones, under the coordination of Alexandru Svaricek |Gong Theatre
*Details and reservations here

Day 3 |
29 Oct | Saturday
11:00 – 13:00 | The living library | FLOW
*Register here
14:00 – 15:00 | Accessing European funds (CEDV) |ASTRA Library
*Register here
14:00 – 16:00 | Healthy Relationships |ONLINE in partnership with In a Relationship
*Register here
16:00 – 18:00 | Migrants and refugees. Trauma and Rights | ASTRA Library (RO-UA translation)
*Register here
19:00 | Concert |FLOW Refugiu urban
*Details here
The Gender Equality Festival® is an annual campaign that brings closer to the community a positive alternative to unequal power relations that produce injustice, abuse and discrimination, organized by the A.L.E.G. Association. (www.aleg-romania.eu). This year the festival is supported by  Global Fund for Children and Fondation de France.

UA:

27-29 жовтня

Фестиваль гендерної рівності – 17-й випуск – наполягає на тому, щоб залишатися під знаком надії та закликає вас до розмов про те, що означає мирне життя та як ми його будуємо. Як нам протистояти спокусі егоїзму та залишатися людьми?

Фестиваль ґендерної рівності – це просвітницька кампанія, спрямована насамперед на молодь, щоб допомогти їй ознайомитися з такими поняттями, як права людини та права жінок, а також вийти за межі стереотипів та упереджень. На цьогорічному фестивалі, організованому для молоді, обговорюватимуться такі теми, як біженці та міграція – як би ми хотіли, щоб до нас ставилися, коли ми живемо далеко від дому – ми також проаналізуємо, як нерівність поглиблюється в тіні війни та як ми можемо протистояти їй.

Влітку команда A.L.E.G. навчила 20 волонтерів рівним правам та ненасильству. Обмінюючись досвідом із молодими українцями, волонтери створили сценарій для вистави «Війна змінює життя», яку вони поставлять у театрі «Ґонґ» у рамках заходу «Форум-театр». Подія стане можливістю поспілкуватися з українською громадою Сібіу та водночас шансом краще зрозуміти тиск, під яким люди приймають рішення в кризових ситуаціях.

Також на тему надії у важкі часи, разом із молоддю ми будемо писати повідомлення на Ziarul Orizontal, за підтримки художника Дена Пержовскі, ми будемо дискутувати, як виглядає нерівність для покоління Z, ми будемо говорити про європейські можливості фінансування за програмою «Громадяни, рівність, права та цінності» на 2021–2027 роки, а також про те, як ми можемо зробити свій внесок у створення більш мирного світу.

Будемо раді бачити вас цього року. Нижче ви можете ознайомитись з детальною програмою:

День 1 | 27 жовт | четвер
15:00 – 17:00 | Як виглядають (не)рівності для GenZ? | Biblioteca Județeană Astra Sibiu
*зареєструватися тут

17:30 – 18:00 | Газета «Горизонталь» | Dan Perjovschi
*подробиці тут

18:30 – 20:00 | Проблема мирного життя | Facebook Live
*подробиці тут

День 2 | 28 жовт | П’ятниця
18:00 -20:00 | Війна змінює життя: Форум Театр і танцювальна вистава (переклад RO-UA)
Далі Iron Kids & Baby Bones під керівництвом Александру Сваричека

| Teatrul pentru Copii și Tineret Gong
*деталі та бронювання тут

День 3 | 29 жовт | Субота
11:00 – 13:00 | Жива бібліотека | FLOW Refugiu urban
*зареєструватися тут

14:00 – 15:00 | Доступ до європейських фондів (CEDV) | Biblioteca Județeană Astra Sibiu
*зареєструватися тут

14:00 – 16:00 | Здорові стосунки | ONLINE у партнерстві з In a Relationship
*зареєструватися тут

16:00 – 18:00 | Мігранти та біженці. Травма і права | Biblioteca Județeană Astra Sibiu (переклад RO-UA)
*зареєструватися тут

19:00 | Концерт | FLOW Refugiu urban
*подробиці тут

Фестиваль гендерної рівності® — це щорічна кампанія, яка наближає до спільноти позитивну альтернативу нерівним відносинам влади, які породжують несправедливість, зловживання та дискримінацію, організована асоціацією A.L.E.G. (www.aleg-romania.eu).
Цього року фестиваль проходить за підтримки Global Fund for Children та Fondation de France.